فهرست اعضای هیئت مدیره موسسه

 Institute Board Of Directors

————————

رییس هیئت مدیره

رحمت تقی زاده

President

Rahmat Taghizadeh

————————

مدیرعامل

مجتبی سلطانی

CEO

Mojtaba Soltani

————————

عضو هیئت مدیره

نادر وطن دوست

 Board Of Directors

Nader Vatandoost

————————

عضو هیئت مدیره

جعفر اکبری زاده

Board Of Directors

Jafar Akbari Zadeh

————————

عضو هیئت مدیره

محسن بهامیری

Board Of Directors

Mohsen Bahamiri

————————

عضو هیئت مدیره

احمد دالوند

Board Of Directors

Ahmad Dalvand